مشاوره و انجام پروژه های پتروفیزیک و مدل سازی دانشجویی و صنعتی

با نرم افزارهای ژئولاگ و پترل

مشاوره تخصصی در پایان نامه های کارشناسی ارشد رسوب شناسی و نفت
-برداشت مقاطع چینه ای و رسوبی -- تهیه مقاطع نازک-- مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه عکس از مقاطع -- طبقه بندی سنگها و میکروفاسیسها -- تعیین محیط رسوبی
ارائه مدل رسوبی -- تفکیک سکانسهای رسوبی و تطابق آنها
ترسیم مقاطع چینه ای و رسوبی

- تصحيح لاگهاي چاه - ارزيابي پتروفيزيكي داده هاي چاه - بررسي ويژگيهاي مخزني - زون بندي مخازن هيدروكربني

 
  msgeologist@gmail.com
09355957145
+ نوشته شده توسط مصطفي در سی و یکم تیر ۱۳۹۱ و ساعت |